Algemene voorwaarden

Inschrijving

Met de ontvangst van je inschrijvingsformulier wordt je inschrijving als definitief beschouwd. Embuild kan de opleiding annuleren wanneer er onvoldoende deelnemers zijn. Ten laatste één week voor de start van de opleiding ontvang je een definitieve bevestiging of annulering via e-mail. Bij annulering geven wij de mogelijkheden mee wanneer je deze opleiding op een andere datum kan volgen of plaatsen we de inschrijving op een wachtlijst om je te informeren van zodra de opleiding opnieuw wordt ingepland. 

Betaling

Je ontvangt een factuur na inschrijving. Deze dient betaald te worden binnen 30 dagen na factuurdatum. Gelieve je factuur af te wachten en te betalen op het rekeningnummer dat vermeld staat op de factuur.

Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10%. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van € 25. Alle geschillen worden beslecht voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent of Kortrijk, al naargelang waar de ingeschreven firma haar maatschappelijke zetel heeft.

Annulatievoorwaarden

Bij inschrijving (per website of e-mail) verbindt de inschrijver zich er toe de volgende vermelde contractvoorwaarden te aanvaarden:

De ingeschrevene verklaart zich te houden aan het huisreglement van de opleidingszalen.

Annulatie kan enkel schriftelijk (via mail) voor aanvang van de opleiding. Er worden annulatiekosten aangerekend in geval van afwezigheid of stopzetting van de opleiding. 

  • Bij annulatie meer dan 7 werkdagen voor aanvang van de opleiding worden geen annulatiekosten aangerekend.
  • Bij annulatie binnen 7 tot 3 werkdagen voor aanvang van de opleiding wordt 50% van de opleidingskost aangerekend.
  • Bij annulatie op de 3de werkdag of minder dan 3 werkdagen voor aanvang van de opleiding of niet-naleving van de overeenkomst of stopzetting van de opleiding wordt de volledige opleidingskost aangerekend.

Als uitzondering hierop aanvaarden wij afwezigheid wegens ziekte (met voorlegging van een geldig doktersattest) of bij ‘uitdiensttreding’ (met als bewijs een kopie van de dimona-aangifte uit dienst). 

Opgelet: Hoewel inschrijvingen voor bedienden PC 200 in principe gratis zijn voor opleidingen erkend door Cevora, gelden niettemin toch ook daar bovenstaande annulatievoorwaarden.

Opgelet

Deelnemers dienen de taal van de opleiding voldoende te begrijpen. Als vastgesteld wordt dat dit niet het geval is dan kan de docent/Embuild weigeren om een attest af te leveren.

In de prijstabellen in ons drukwerk of op onze websites vind je steeds de prijzen terug die Embuild factureert. Deze prijzen houden dus geen rekening met de verschillende subsidiemogelijkheden waar je recht op hebt. Bij de opleidingen die in aanmerking komen voor een vermindering geven we wel telkens aan op welke subsidies en tussenkomsten je beroep kan doen.

Alle prijzen zijn exclusief btw, maar inclusief catering en cursus.
Eventuele examen- en certificeringskosten blijven ten laste van het bedrijf.
Tussenkomsten vermeld zijn onder voorbehoud (elke aanvraag moet afzonderlijk worden goedgekeurd). De tussenkomsten van Constructiv zijn enkel geldig voor opleidingen opgenomen in het BedrijfsOpleidingsPlan (BOP) bij Constructiv.

De inschrijver verbindt zich er toe haar/zijn medewerkers/werknemers voor de duur van de opleiding te blijven verzekeren tegen arbeidsongevallen en ongevallen op weg van en naar de opleidingsplaats, alsook tegen de burgerlijke aansprakelijkheid ingevolge de schade die haar/zijn medewerkers/werknemers toebrengen aan derden. De inschrijver en zijn verzekeraar verzaken aan ieder verhaal dat zij tegen de Embuild West of Oost-Vlaanderen (afhankelijk van wie de opleiding organiseert) kunnen uitoefenen. Wanneer de inschrijver ook werknemers van andere ondernemingen inschrijft / laat deelnemen (bv. omdat de ondernemingen tot dezelfde groep behoren) zorgt zij er voor dat deze ondernemingen eveneens bovenstaande toepassen voor hun werknemers. 

Image
Tramstraat 59
9052 Zwijnaarde
T 09 244 45 00
opleidingenovl@embuild.be
Image

© 2022 Embuild West- en Oost-Vlaanderen. webdesign by SCOPS (www.onlineopvallen.be)