Inleiding

De wijziging van de overheidsopdrachtenreglementering in 2017 brengt ook heel wat gevolgen met zich mee wanneer er voor de uitvoering van de opdracht beroep wordt gedaan op onderaannemers. Zowel bij de inschrijving op de opdracht als tijdens de uitvoering dient met een aantal zaken rekening te worden gehouden. We staan in deze opleiding uitgebreid stil bij de twee meest gekende nieuwigheden nl. de beperking van de ketting van onderaannemers en de verplichte erkenning van onderaannemers. Daarnaast zijn er nog heel wat andere (wellicht minder gekende) regels en bepalingen die evenzeer de nodige aandacht verdienen en zullen besproken worden. Het betreft ondermeer de regels m.b.t. de informatieverstrekking inzake de onderaannemers, de uitsluitingsgronden in hoofde van de onderaannemers, het eventueel verplicht beroep of verbod op bepaalde onderaannemers, prijsherzieningsformule en betalingsvoorwaarden...

Programma

 • Informatieverstrekking inzake de onderaannemers
 • Uitsluitingsgronden in hoofde van de onderaannemers
 • Vermelding van de onderaannemers in het UEA
 • Minimumeisen technische en beroepsbekwaamheid onderaannemers
 • Aanwezigheidslijst personeel
 • Loonschulden en andere overtredingen sociale bepalingen bij de onderaannemer
 • Verplicht beroep op onderaannemers
 • Verbod op bepaalde onderaannemers
 • Prijsherzieningsformule voor de onderaannemers
 • Betalingsvoorwaarden voor de onderaannemers
 • Beperking van de (verticale) keten van onderaannemers
 • Verplichte erkenning van de onderaannemers

Prijs en tussenkomsten

Lid  Niet-lid
€ 118 € 159

 

 

Werken met onderaannemers i.h.k.v. overheidsopdrachten