Inleiding

De opleiding is onderverdeeld in 9 modules. Iedere module kan afzonderlijk gevolgd worden.

Module 1 | Bouwrecht: uitvoering van private bouwwerken
Module 2 | Kostprijsberekening – werfopvolging – planning en risicoanalyse
Module 3 | Leidinggeven op de werf
Module 4 | Veiligheid op de bouwplaats
Module 5 | Milieuaspecten in de bouw
Module 6 | Bouwrecht: overheidsopdrachten
Module 7 | Werforganisatie
Module 8 | Uitvoeringstechnieken en bouwpathologie
Module 9 | Efficiënt vergaderen en communiceren

Programma

Module 1 | Bouwrecht: uitvoering van private bouwwerken

Deze module geeft een bondig overzicht van de reglementering i.v.m. de uitvoering van private bouwwerken. Waarvoor dient u als werfleider oog te hebben bij het uitvoeren  van private bouwwerken?

Voorkom problemen. Handel volgens de regels van goed vakmanschap. Weiger uitvoering in strijd met de wet. Weiger uitvoering die de  tienjarige aansprakelijkheid in het gedrang brengt. Wat houdt de raadgevings- en de informatieplicht van de aannemer in? Volg de werf administratief goed op, o.m. bij  wijzigingen en bijkomende werken, bij werken in regie. Reageer op een ingebrekestelling. Vergeet de feitenmelding niet bij onvoorziene omstandigheden. Vraag tijdig  termijnverlenging aan…

Module 2 | Kostprijsberekening – werfopvolging – planning en risicoanalyse

 • gedetailleerde meetstaat in functie van de voorcalculatie
 • NBN B06-001 ‘opmeten van bouwwerken’
 • vorderingsstaten in functie van herzieningsformules
 • opvolgen van directe kosten
 • algemene planningsprincipes
 • incalculatie van uitvoeringsrisico’s

Module 3 | Leidinggeven op de werf

Van de werfverantwoordelijken worden steeds meer vaardigheden gevergd. Zo moeten ze behoorlijk kunnen leidinggeven, taken kunnen delegeren en medewerkers kunnen motiveren. Voor pas afgestudeerde of doorgegroeide werknemers is dit niet vanzelfsprekend… Tijdens deze cursus heeft de docent aandacht voor:

 • principes van communicatie
 • communicatie binnen de werkomgeving: op teamniveau, relaties tussen verschillende departementen, rapporteren, onderhandelen
 • leiderschapsstijlen: inzicht in eigen leiderschapsstijl, effectiviteit van de leiderschapsstijl in veranderende situaties, afstemming tussen leiderschapsstijl en maturiteitsniveau van werknemers, leerpunten, leiding geven door objectieven, geven van richtlijnen, opdrachten en raadgevingen
 • teamwerking: definiëring en samenstelling van een team
 • evaluatietechnieken
 • motiveren van medewerkers en bevorderen van werkrelaties

Module 4 | Veiligheid op de bouwplaats

In deze module wordt de structuur van een bouwbedrijf in het veiligheidsbeleid toegelicht. Vertrekkend van de wetgeving ontdekken we de hulpmiddelen om aan deze  wettelijke verplichtingen te voldoen. Vooral de inhoud van de nieuwe wetgeving werken op hoogte verdient aandacht. In een tweede luik wordt de invloed van het “KB Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen” op het functioneren van de werfleider toegelicht.

Module 5 | Milieuaspecten in de bouw

Tijdens deze opleiding wordt ingegaan op enkele belangrijke aspecten uit de milieuwetgeving waarmee je niet alleen vóór het opstarten van een bouwplaats maar ook tijdens  en na de werkzaamheden rekening mee moet houden. We bekijken ook de verplichtingen op vlak van de exploitatiezetel van een bouwbedrijf. Zo wordt verduidelijkt  in welke situaties een bouwplaats en/of exploitatiezetel meldings- of vergunningsplicht is en indien dit het geval is, wat de vereiste procedures en de na te leven  milieuvoorwaarden zijn. Hierbij krijg je een update van de nieuwe omgevingsvergunning en wordt de wetgeving rond afvalstoffen van nabij bekeken (met daarbij aandacht  voor productie- en bouw- en sloopafval).

 • meldings- en vergunningsprocedures (met update nieuwe omgevingsvergunning)
  • wanneer ben je verplicht om een melding in te dienen of een vergunning aan te vragen?
  • welke procedure moet hierbij gevolgd worden?
 • milieuvoorwaarden
  • soorten milieuvoorwaarden en beboetingsbeleid
  • specifieke verplichtingen voor de opslag van stofgevoelige stoffen en de beperking van fijn stof bij bouwwerken
  • wanneer moet een milieucoördinator aangesteld worden en wat zijn z’n taken?
 • afvalstoffen en grondstoffen
  • soorten afvalstoffen en algemene voorschriften
  • regels inzake selectieve sloop en/of ontmanteling
  • vervoer en handel van afvalstoffen (registratie, identificatieformulie …)
  • aanvaardingsplicht van afvalstoffen
  • mogelijkheden en regels voor het hergebruik van afvalstoffen
 • bodemverontreiniging en -sanering
  • korte inleiding in soorten verontreinigingen en bijhorende rechten en plichten
  • wanneer moet je een bodemattest aanvragen en wanneer is een oriënterend
  • bodemonderzoek verplicht?
  • basisregels voor het gebruik van uitgegraven bodem

Module 6 | Bouwrecht: overheidsopdrachten

Deze module geeft een bondig overzicht van de reglementering i.v.m. de uitvoering van overheidsopdrachten. Waarvoor dient u als werfleider oog te hebben bij het uitvoeren van overheidsopdrachten? Hou de uitvoeringstermijn goed in de gaten. Vraag tijdig een termijnverlenging aan als daar redenen toe zijn. Zorg in geval van wijzigingen door  het bestuur voor een schriftelijk wijzigingsbevel. Vraag in geval van wijzigingen tijdig een herziening van de overeenkomst (prijs, termijn). Maak gepast voorbehoud voor andere schadelijke gevolgen. Alles over art. 16 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden: wanneer kan je dit artikel inroepen, in welke omstandigheden, onder welke voorwaarden? De posten van de schadeclaim van een aannemer: waar moet je oog voor hebben? Wat moet je registreren? Hoe ga je om met middelen van het bestuur  (straffen, boeten, maatregelen van ambtswege…)? Hoe bekom je de oplevering van de werken?

Module 7 | Werforganisatie

Als u de bouwwerf optimaal organiseert, kunt u de uitvoeringstermijn inkorten, de kosten beperken en uw rendement opdrijven. Daarom loont het zeker de moeite om de werforganisatie systematisch onder de loep te nemen.

Op het programma staan volgende onderwerpen:

 • projectorganisatie: hoe zet u een aangepaste organisatiestructuur op, de routineorganisatie, varianten van projectorganisatie, taakafbakening, wat wordt verwacht van de projectleider en de werfleider
 • werfinrichting: hoe verzamelt u de basisgegevens? Werken met ‘rijbanen’ en opslagstroken. Hoe deelt u het terrein in?
 • planning: tijdschema’s en planningsmethodieken
 • praktische zaken waar men rekening dient mee te houden: werfkeet/toilet, vergaderruimte, materialenkeet, afval, opslag producten, nodige kranen/opstelling machines

Tijdens de eerste cursusdag krijgt u een theoretische toelichting van bovenstaande topics.

Tijdens de tweede cursusdag wordt de theorie getoetst aan de praktijk! Voor deze tweede cursusdag vragen we u om – indien mogelijk - een laptop mee te brengen zodat u de praktische informatie onmiddellijk kan toepassen.

Module 8 | Uitvoeringstechnieken en bouwpathologie

Bouwpathologie:

Schade in gebouwen kan frequent toegeschreven worden aan vocht. Alvorens men werken aanvat om hieraan te verhelpen, is een ernstige diagnose noodzakelijk. Vochtschade heeft immers vaak verschillende oorzaken en kan soms tot ver van de vochtbron tot uiting komen. Bovendien kunnen verschillende oorzaken gelijkaardige schade doen ontstaan. In die zin worden in deze module eerst enkele veel gebruikte technieken voor het meten van het vochtgehalte overlopen, waarna verschillende vaak voorkomende vochtproblemen (bouwvocht, condensatie, hygroscopiteit, infiltraties, opstijgend vocht...) aan de hand van praktische voorbeelden worden toegelicht.

Uitvoeringstechnieken:

 • uitvoeringstechnieken voor het uitvoeren van:
  • grondwerken en grondverbeteringen
  • funderingen en beschoeiingen van bouwputten
  • betonwerken: bekisting, prefab
 • enkele cases

Module 9 | Efficiënt vergaderen en communiceren

 • voor- en nadelen van vergaderen
 • oorzaken van inefficiënt vergaderen
 • het belang van leren vergaderen
 • de soorten vergaderingen
 • voorbereiding
 • inhoud
 • gespreksleider
 • vaardigheden van de gespreksleider
 • de opening en de afronding
 • veel voorkomende vergaderproblemen
 • adviezen aan voorzitters bij werkoverleg
 • case study: gebaseerd op het voorbereiden van een start werfvergadering

Prijs en tussenkomsten

  Lid  Niet-lid
Module 1 € 112 € 151
Module 2 € 243 € 328
Module 3 € 518 € 699
Module 4 € 112 € 151
Module 5 € 128 € 173
Module 6 € 112 € 151
Module 7 € 354 € 478
Module 8 € 255 € 344
Module 9 € 197 € 266
Alle modules (30% korting) € 1.422 € 1.919

 

Werfleider - Module 1: Bouwrecht: uitvoering van private bouwwerken

30 nov 21 | 18u00 - 21u00 - te Zwijnaarde meteen inschrijven

Werfleider - Module 2: Kostprijsberekening - werfopvolging - planning en risicoanalyse

07 + 14 dec 21 | 18u00 - 21u00 - te Zwijnaarde meteen inschrijven

Werfleider - Module 3: Leidinggeven op de werf

11, 18 & 25 jan 22 | 09u00 - 17u00 - te Zwijnaarde meteen inschrijven
11, 18 & 25 feb 22 | 09u00 - 17u00 - te Kortrijk meteen inschrijven

Werfleider - Module 4: Veiligheid op de bouwplaats

01 feb 22 | 18u00 - 21u00 - te Zwijnaarde meteen inschrijven
24 mrt 22 | 18u00 - 21u00 - te Kortrijk meteen inschrijven
24 mrt 22 | 18u00 - 21u00 - te Online WVL meteen inschrijven

Werfleider - Module 5: Milieuaspecten in de bouw

08 feb 22 | 18u00 - 21u00 - te Zwijnaarde meteen inschrijven
07 mrt 22 | 18u00 - 21u00 - te Kortrijk meteen inschrijven
07 mrt 22 | 18u00 - 21u00 - te Online WVL meteen inschrijven
13 jun 22 | 13u30 - 16u30 - te Brugge meteen inschrijven

Werfleider - Module 6: Bouwrecht: overheidsopdrachten

15 feb 22 | 18u00 - 21u00 - te Zwijnaarde meteen inschrijven

Werfleider - Module 7: Werforganisatie

22 feb + 01 mrt 22 | 09u00 - 17u00 - te Zwijnaarde meteen inschrijven

Werfleider - Module 8: Uitvoeringstechnieken en bouwpathologie

08 + 15 mrt 22 | 18u00 - 21u00 - te Zwijnaarde meteen inschrijven

Werfleider - Module 9: Efficiënt vergaderen en communiceren

22 mrt 22 | 09u00 - 17u00 - te Zwijnaarde meteen inschrijven