Inleiding

Elke module bestaat uit een uiteenzetting van de juridische structuur m.b.t. de gekozen onderwerpen, een bespreking van de vaak voorkomende concrete toepassingen en een debat en ervaringsuitwisseling onder de aanwezigen. Iedere module kan afzonderlijk
gevolgd worden.

Private bouwwerken

Module 1 | Sluiten van een aannemingscontract
Module 2 | Onderaanneming
Module 3 | Uitvoeren van een aannemingscontract
Module 4 | Aansprakelijkheid van de aannemer

 

Programma's

Module 1 | Sluiten van een aannemingscontract

In deze module wordt uitgelegd hoe de aannemer een veilige offerte kan maken, een sluitende aannemingsovereenkomst kan opstellen en welke algemene voorwaarden de aannemer best kan toepassen. Ook wordt er aandacht besteed aan de aanneming volgens de Wet Breyne: het waarom ervan, het toepassingsgebied, de verplichte principes en wat een aannemingscontract volgens de Wet Breyne precies moet inhouden.

Module 2 | Onderaanneming

Wat staat er in een goede onderaannemingsovereenkomst? Waarop moet je letten om problemen en conflicten tussen hoofd- en onderaannemer te voorkomen? Zijn de voorwaarden uit de hoofdaanneming (o.m. inzake termijn, prijs, vertragingsboetes, schadebedingen…) van toepassing op de onderaannemer? Wat kan de hoofdaannemer doen als de onderaannemer de werken slecht uitvoert en/of de planning niet volgt? Wat kan de onderaannemer doen als de hoofdaannemer niet (tijdig) betaalt?

Module 3 | Uitvoeren van een aannemingscontract

 • de aannemer: de toegang tot bouwberoepen is gereglementeerd. De aannemer die werken uitvoert waarvoor hij geen vestigingsattest heeft of waarvoor hij niet in de KBO is ingeschreven, staat nare verrassingen te wachten. We overlopen de verplichtingen en de sancties.
 • de opdracht: de aannemer moet het werk uitvoeren volgens het contract, hetplan en het lastenboek. Maar de aannemer mag niet slaafs uitvoeren. Hij moet ook handelen conform de dwingend wettelijke bepalingen en de regels van het vak. Kan de aannemer de uitvoering weigeren? Wie draait op voor een leemte of een  fout in het bestek? Wat als naderhand meerwerken en wijzigingen besteld worden? Hoe creëert de aannemer rechtszekerheid?
 • de prijs: de prijs kan op verschillende wijzen bepaald zijn: forfaitair, tegen prijslijst, in regie, gemengd… Het btw-percentage moet correct opgegeven worden. Hoe  kan een geldige prijsherziening bedongen worden voor aanpassing van de prijs wegens schommelingen van de loon- en materiaalkosten?
 • de uitvoeringstermijn: een belangrijk element bij het uitvoeren van een aannemingsopdracht betreft het uitvoeren van de werken binnen de gestelde uitvoeringstermijn. Vertraging of onderbrekingen in de uitvoering van de werken kunnen vele oorzaken hebben. Het overschrijden van de uitvoeringstermijn leidt echter vaak tot discussies en vorderingen tot schadevergoeding. We overlopen de juridische  mogelijkheden waarover de aannemer beschikt om zijn rechten terzake te vrijwaren. Hoe kunnen een aantal problemen voorkomen worden en wat kan de aannemer doen wanneer de uitvoeringstermijn dreigt overschreden te worden of overschreden is?
 • het recht op herstel van gebreken in natura
 • de vervanging van de aannemer door een derde
 • de opzegging van de aannemingsovereenkomst door de bouwheer

Module 4 | Aansprakelijkheid van de aannemer

 • aansprakelijkheid: wat is aansprakelijkheid? Wat is een middelenverbintenis? Wat is een resultaatsverbintenis? Hoever reikt de aansprakelijkheid van de verschillende bouwparticipanten?
 • oplevering: tips voor een duidelijke oplevering. Wat is het belang en het gevolg van de oplevering? Wat in geval van weigering van oplevering?
 • contractuele aansprakelijkheid: we bespreken de aansprakelijkheid vóór de oplevering en de aansprakelijkheid na de oplevering, de aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken (en hoe we die kunnen beperken) en de tienjarige aansprakelijkheid.
 • schade aan derden (art. 1382 en 544 BW): schade aan naburige eigendommen, signalisatie van werken, schade aan kabels en leidingen…
 • verzekering: wanneer komt de verzekeraar tussen? Wanneer niet? Wat met de tienjarige aansprakelijkheid na stopzetting van de bouwactiviteit?

Prijs en tussenkomsten

  Lid  Niet-lid
Prijs per module € 118 € 159
Prijs voor 4 modules (25% korting) € 354 € 477
Prijs voor 8 modules* (30% korting) € 661 € 891

 * samen met de modules van overheidsopdrachten