Inleiding

De opleiding is onderverdeeld in 4 modules. Iedere module kan afzonderlijk gevolgd worden. Elke module bestaat uit een uiteenzetting van de juridische structuur m.b.t. de gekozen onderwerpen, een bespreking van de vaak voorkomende concrete toepassingen en een debat en ervaringsuitwisseling onder de aanwezigen. 

 

Overheidsopdrachten

Module 5 | Indienen van een offerte voor een overheidsopdracht
Module 6 | Openen en onderzoek van de offertes
Module 7 | Uitvoeren van overheidsopdrachten – deel I
Module 8 | Uitvoeren van overheidsopdrachten – deel II

Programma's

Module 5 | Indienen van een offerte voor een overheidsopdracht

Wat is er bijzonder aan een overheidsopdracht? We bespreken het wettelijk kader en de algemene beginselen van een overheidsopdracht. Wie kan deelnemen aan een overheidsopdracht? Welke erkenning moet de inschrijver hebben? Welke referenties moet hij kunnen voorleggen? Tips voor een juiste analyse van het bestek en voor het inschrijven met de juiste prijs. Hoe omgaan met fouten, leemten en tegenstrijdigheden in het aanbestedingsdossier? Welke zijn de vormvoorwaarden i.v.m. het opmaken en  het indienen van de offerte. Welke bijlagen moeten samen met de offerte ingediend worden? Wat zijn de valkuilen?

Module 6 | Openen en onderzoek van de offertes

Hoe behandelt het bestuur de ingediende offerte(s)? Hoe verloopt het onderzoek naar de regelmatigheid van de offertes. Welke onregelmatigheden kunnen rechtgezet  worden? Welke niet? Kan het bestuur rekenfouten en materiële vergissingen verbeteren? Kunnen hoeveelheden verbeterd worden? Wat met de gesignaleerde leemtes? Wat  met een post waarvoor de inschrijver geen prijs invulde? Hoe verloopt het onderzoek naar het (ab) normaal karakter van de prijzen? De beslissing tot gunning of tot niet-gunning. De standstill. Proceduremogelijkheden voor de benadeelde inschrijver: wat doen om de opdracht te krijgen? Wat doen om schadevergoeding te krijgen?

Module 7 | Uitvoeren van overheidsopdrachten – deel I

  • de algemene aannemingsvoorwaarden (AVV): zijn deze dwingend van toepassing? Kan er in het bestek afgeweken worden van de AAV? Wat primeert er in dat geval: de AAV of de bestekbepaling?
  • de borgstelling: het stellen van de borg, de vrijgave vragen en de gevolgen van laattijdige vrijgave van de borg.
  • de uitvoeringstermijn: de aanvangsdata, de diverse mogelijkheden inzake het bekomen van termijnverlenging, het bekomen van schadevergoeding in geval van onderbreking van de werken door het bestuur, en wat in geval van overschrijding van de uitvoeringstermijn?
  • de prijs: wat is de juiste draagwijdte van het forfaitair karakter van de prijs?
  • wijzigingen: het principe van het wijzigingsrecht en de beperkingen daarvan. Het recht van de aannemer op “rechtmatige compensatie”. Hoe verloopt de nieuwe prijsbepaling en de herziening van eenheidsprijzen?

Module 8 | Uitvoeren van overheidsopdrachten – deel II

  • de betaalprocedure: het indienen van een vorderingsstaat, het “onverwijld” nazicht, de facturatie, de betaaltermijn, wat in geval van laattijdige betalingen (werken stilleggen, verlenging van de uitvoeringstermijn, intresten eisen…).
  • de uitvoeringsmoeilijkheden: de aannemer die moeilijkheden ondervindt bij de uitvoering van de opdracht kan – als deze het gevolg zijn van feiten die toerekenbaar  zijn aan het bestuur of van onvoorzienbare omstandigheden – zijn prijs/uitvoeringstermijn laten aanpassen. De praktijk leert dat zo’n vordering niet altijd evident is en niet zelden strandt op de niet-zorgvuldige naleving van de strenge formele en materiële toepassingsvoorwaarden. We bespreken de aanbevolen aanpak en valkuilen  aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden.
  • de ambtshalve maatregelen: hoe moet op een PV van ingebrekestelling gereageerd worden? Wat in geval van ambtshalve maatregelen?
  • de oplevering: wat zijn de verschillende fasen van oplevering van een overheidsopdracht? Moet er altijd een PV zijn of kan het werk stilzwijgend opgeleverd worden? Wat in geval van ingebruikname vóór oplevering?
  • de aansprakelijkheid na oplevering: wat zijn de gevolgen van de oplevering voor de aansprakelijkheid van de aannemer voor zichtbare of verborgen gebreken. Wat valt er juist onder de tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer en wat niet? Wat moet het bestuur bewijzen? Tips voor de aannemer die met een aanspraak op aansprakelijkheid na oplevering geconfronteerd wordt.

Prijs en tussenkomsten

  Lid  Niet-lid
Prijs per module € 118 € 159
Prijs voor 4 modules (25% korting) € 354 € 477
Prijs voor 8 modules* (30% korting) € 661 € 891

 * samen met de modules van private bouwwerken