Inleiding

Deze opleiding beantwoordt aan de vereisten voor werken in hermetische zone of met de couveusezak zoals beschreven in de Codex over het welzijn op het werk - Boek VI. - Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia - Titel 3 - Asbest. Om deze werken voor een erkende aannemer asbestverwijdering te mogen uitvoeren, dient men een basisopleiding (32u) te volgen en jaarlijks een herhalingsopleiding/bijscholing.
 
Deze inhoud zal aangeleerd worden door middel van theoretische toelichting maar met een nadruk op praktische oefeningen. In deze opleiding zal er ook een face-fit-test uitgevoerd worden (iedereen dient te beschikken
over een eigen persoonlijk volgelaatsmasker). Aansluitend zal er een examen voorzien worden.

Programma

De inhoud van de opleiding is wettelijk bepaald in Codex over het welzijn op het werk Boek VI.- Chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia Titel 4.– Erkenning van asbestverwijderaars:
 • de eigenschappen van asbest en de gezondheidsrisico’s bij blootstelling aan asbest, met inbegrip van het synergetische effect van roken;
 • de soorten producten of materialen die asbest kunnen bevatten en hun aanwending in installaties en gebouwen;
 • de handelingen die kunnen leiden tot blootstelling aan asbest en het belang van preventieve controles om blootstelling tot een minimum te beperken;
 • de vereisten inzake het gezondheidstoezicht;
 • de veilige werkmethoden en meettechnieken;
 • het dragen en gebruiken van PBM met inbegrip van de rol, de keuze, de beperkingen, het juiste gebruik en praktische kennis van het gebruik van ademhalingstoestellen en de specifieke regels die voortvloeien uit het feit dat het gaat om sloop- en verwijderingswerkzaamheden;
 • de noodprocedures, met inbegrip van eerste hulp op de bouwplaats en de specifieke regels die voortvloeien uit het feit dat het gaat om sloop- en verwijderingswerkzaamheden;
 • de ontsmettingsprocedures en de specifieke regels die voortvloeien uit het feit dat het gaat om sloop- en verwijderingswerkzaamheden;
 • de reglementering inzake sloop en verwijdering van asbest of asbesthoudende materialen;
 • de technieken voor sloop en verwijdering van asbest of asbesthoudende materialen en de daaraan verbonden risico’s voor de veiligheid en gezondheid;
 • de specifieke regels en technieken voor de behandeling en de verwijdering van asbestafval

Prijs en tussenkomsten

Lid  Niet-lid
€ 810 € 1.094